Golvavjämning

Användningsområde

Kommersiella golv
– Kontor, hotell, sjukhus, bostäder, våtrum och skolor.
Industri-och designgolv
– Lager, fabriker och butiker.
Installationsgolv
– Luftspaltbildande matta, ljudgolv och uppfyllande golv.

Totalkostnad

Behovet av golvavjämning beror helt och hållet på hur underlaget är beskaffat och vilket användningsområde som är avsett. Totalkostnaden är därför beroende av en sammanvägning av följande:

 • Produktval
 • Uttorkningstid
 • Arbetsmetod
 • Tjocklek
 • Vald ytjämnhet
 • Färdigställandetid

Golvavjämning & Pumpservice

Pumpservice innebär att vår instruktör, som har stort kunnande av våra produkter och maskiner, finns på plats på avtalad tid. Instruktören hjälper kunden med etablering av maskin och igångsättning av pumpen. Samtidigt kontrolleras att produkten har rätt vattenmängd. När arbetet är avslutat tar instruktören med sig maskinen hem igen. Pumpservice kan beställas av byggentreprenörer och återförsäljare till mindre och medelstora jobb. Den personliga kontakten tillsammans med hög kompetens, ifråga om produkter och maskinsystem, har gjort vårat ”pumpteam” mycket efterfrågat.

Begreppet golvavjämning är ett samlingsnamn på produkter och metoder som används för att åstadkomma en yta som antingen är färdig för golvbeläggning eller som själv kan utgöra en färdig golvyta.  Materialsammansättningen hos Golvavjämning består av sand, bindemedel och tillsatsmedel.   Bindemedlet utgörs i huvudsak av aluminat- och portlandscement. Aluminatcementen hårdnar snabbare än portlandcement och binder mer vatten vid den kemiskt hydratiseringen detta ger en större inre uttorkning som möjliggör snabbare golvbeläggning. Aluminatcement har också lägre alkalitet och längre lagringsstabilitet än portlandscement.

Aluminatcementen har en snabb reaktion och bindningstid vid tillsättande av vatten. Gångbarhet är därför möjlig efter bara några timmar efter läggning, under förutsättning att det råder ett bra uttorkningsklimat om ca +20ºC och en relativ fuktighet på ca 50 % med en viss luftomsättning.  Som tillsatsmedel används polymerer, flyttillsatser och polypropylenfiber. Polypropylenfiberns funktion är att minimera sprickbildningen i det tidiga skedet i samband med torkningsprocessen.

Egenskaper

Golvavjämning kan dels vara normaltorkande eller självtorkande.
En normaltorkande golvavjämning torkar ut med hjälp av omgivande luft och luftomsättning och beräknas torka ut med en hastighet om ca en centimeter per vecka upp till en tjocklek om 40-50 mm.En självtorkande golvavjämning får en snabb uttorkning av ytan, snabb tillväxt av ythållfastheten, lågt pH-värde och en god egenuttorkning (inre kemisk torkning efter tidig ytbeläggning).

Golvavjämningen bör uppfylla följande:

 • Att man får en planhet som är klar för golvbeläggning.
 • Att god vidhäftning råder till de flesta rengjorda och förekommande underlagen (betong, trägolv, lättbetong mm).
 • Att vald golvavjämningsmassa klarar den föreskrivna belastningen.
 • Att golvavjämning tål en fuktbelastning av 95 % relativ fuktighet (RF) initialt, samt 85 % i fortvarighetstillstånd.
 • Att golvavjämningsmassan skall tåla vatten och byggfukt.
 • Att golvavjämning kan kombineras till ljudgolv, värmegolv och flytande golvkonstruktioner.
 • Att golvavjämningsmassan inte missfärgar färdig beläggning.
 • Att golvavjämningsmassan avger låga emissioner utan att påverka golvmaterial eller inomhusmiljö.

Sedan gäller även att vidhäftningsförbättrande medel (primer) är alkaliebeständig och har en vidhäftningsförbättrande inverkan.